Vrienden van Heidelberg en Dordrecht

Actueel

16 mei 2024

Van het bestuur

Op 31 oktober 2023 bestond de “Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht” 20 jaar. Het zal onze lezers bekend zijn dat aan de oprichting van onze Stichting het initiatief van Marius Timmermans ten grondslag ligt. Het bijwonen van een kerkdienst in Duitsland opende zijn ogen voor de grote geestelijke nood die daar heerst. Hoe is dat mogelijk? Heeft niet mede in dat land de Reformatie plaats gevonden? Wat is er over van de kennis van het werk en de geschriften van Maarten Luther? Het greep hem zo aan dat hij zich ging inzetten om voor de inwoners, onze oosterburen, het reformatorische gedachtegoed weer toegankelijk te maken.

Doel

Met medewerking van meerdere personen uit verschillende reformatorische kerken werd een bestuur en een comité van aanbeveling samengesteld. Vanaf het begin is de doelstelling geweest om lectuur uit de Reformatie onder de aandacht van Duitssprekenden te brengen. Het eerste boek dat in de Duitse taal werd uitgegeven is ‘Gebedsgestalten’ van ds. F. Bakker. Daarna zijn er tientallen gevolgd. Ook zijn er een aantal boeken in de Turkse taal verschenen.

We zijn dankbaar dat de Stichting al die jaren in de gelegenheid is gesteld om dit belangrijke werk gestalte te geven. We zijn daarmee in de lijn van zowel ‘Heidelberg’ als ‘Dordrecht’. De verbinding tussen die twee heeft immers oude papieren.

Oude traditie

Op de bekende synode van Dordrecht waren drie Heidelbergse theologen aanwezig. Op die synode klonk vanuit Heidelberg de oproep: “Herstelt de zuiverheid des rechten geloofs in haar geheel, opdat de volle ere van deze onderscheiding en van de zaligheid de enige loutere genade Gods toegeschreven worde, en dat de Christelijke troost in deze enige genade vast en onbeweeglijk blijve in leven en in sterven.” Wordt hierin niet verwoord de ‘ereschuld’ die er op ons rust om vanuit ‘Dordrecht’ dezelfde oproep richting ‘Heidelberg’ te doen? Wie zelf de zegen van de leer van de Heidelbergse Catechismus mag kennen, zal het belang inzien van de verbreiding van deze leer. Rekent u zich al onder die ‘vrienden’? Dan bevindt u zich in goed gezelschap. Nee, dan bedoel ik niet de leden van het huidig bestuur. In Duitsland bestond er in de tijd van de Reformatie een piëtistisch gezelschap dat zich ten doel stelde om puriteinse lectuur te vertalen in het Duits. Een oude traditie dus, die het waard is om voortgezet te worden! De HEERE gebiede over dit werk Zijn zegen tot vermeerdering van Zijn kerk.

Namens het bestuur,

Ds. J.P. Boiten, secretaris

PS: Vergeet u niet een donatie over te maken?

doneren

Terug naar het overzicht

Presentatie stichting

Wilt u een voorlichting aanvragen?

Meer informatie over voorlichtingen
Wilt u ons steunen?

Help mee boeken vertalen voor onze buren!

Wordt vriend

Onze doelstelling:

Vertalen naar de Duitse taal

Vertalen

naar de Duitse taal
Gods woord in Duitstalige gebieden

Gods woord

in Duitstalige gebieden