Vrienden van Heidelberg en Dordrecht

Over Duitsland

Geestelijk klimaat

Duitsland: werkelijk het land van de Reformatie? 

De geestelijke situatie in Duitsland is echt zorgwekkend. Om dat te beseffen, is het allereerst goed om erbij stil te staan hoe groot Duitsland eigenlijk is: het land heeft bijna 84 miljoen inwoners. In 2010 behoorde ongeveer 60 procent van de bevolking bij de Rooms-Katholieke of protestantse Kerk.  29 procent (24 miljoen mensen) van de bevolking noemde zich destijds protestant. Dat lijkt misschien veel, maar de werkelijkheid laat zien dat de situatie helaas niet zo rooskleurig is. 

Evangelische Kirche Deutschland (EKD) 

Met 20 miljoen leden is de Evangelische Kirche Deutschland (EKD) het grootste protestantse kerkverband in Duitsland. Binnen dit kerkverband zijn er veel verschillen over theologische opvattingen. Het algemene beeld laat echter zien dat dit kerkverband een liberale koers vaart, waarbij de Bijbel niet meer wordt gezien als dé richtlijn. Enkele voorbeelden: officiële bronnen binnen de EKD bekritiseren openlijk de onfeilbaarheid van de Bijbel, loochenen de Drie-Eenheid en verwerpen het creationisme[1]. In verreweg de meeste kerken is geen ruimte voor de prediking van Gods soevereine genade. Trouwens, maar hooguit 3,5% van de leden bezoekt wekelijks de kerk… Tegelijkertijd is wel waar dat er binnen de EKD een zekere breedte is: (delen van) het reformatorische geluid wordt ook op enkele plekken binnen de volkskerk gehoord, denk bijvoorbeeld aan Olaf Latzel en Marcus Piehl. Overigens liggen beiden onder vuur omdat ze afgoden naast de Bijbelse God afwezen en het traditionele, Bijbelse gezinsbeeld verdedigden[2]. 

House of One 

In 2019 werd in Berlijn begonnen met de bouw van het zogenaamde ‘House of One’: een gebouw waarin zowel een kerk, synagoge als moskee gevestigd zijn. Het doel van dit project is om ‘samen te bidden, elkaar te ontmoeten en een uitwisseling te laten plaatsvinden van mensen met verschillende religies[3]’. Dit gebouw is een droevig teken wat betreft de situatie binnen de EKD: De God van de Bijbel wordt gelijkgesteld aan Allah.

Gnadauer Verband

Binnen de volkskerk vind je ook een meer piëtistische stroming, die is georganiseerd in het Gnadauer Verband. Daarbij behoren ongeveer 100.000 mensen. Echter, ook binnen deze stroming vinden on-Bijbelse verschuivingen plaats. Zo stond de voormalige voorzitter, Michael Diener, positief tegenover de homoseksuele praktijk, terwijl het Gnadauer Verband[1] deze relaties afwees. Ondanks de kritiek van Diener behoudt het Verband deze stelling. 

Freikirchen

Naast de EKD heb je in Duitsland ook de zogenaamde Freikirchen, dit zijn onafhankelijke kerken. Je zou kunnen zeggen dat veel behoudende piëtisten de EKD hebben verlaten en met kleine groepen bijeenkomen. Deze (vaak kleine) Freikirchen hebben te maken met een sterke invloed vanuit Amerika wat betreft vrouwelijke ambtsdragers en moderne worship-muziek. Ook wordt in ongeveer de helft van deze Freikirchen de vrije wil geleerd. Een klein deel staat in de reformatorische traditie, zoals wij die in Nederland kennen.

Rusland-Duitsers

Sinds de tweede helft van de vorige eeuw (en vooral na de val van de Berlijnse Muur in 1990) emigreerden veel Russen, die Duitse voorouders hadden, naar Duitsland. Binnen deze Rusland-Duitsers vind je een conservatief christelijke stroming, die gekenmerkt worden door een eenvoudige kledingstijl en levenswandel en een grote nadruk op levensheiliging. In en rondom Paderborn vind je enkele grote gemeenten. In de meeste van deze baptistengemeenten wordt echter tegelijk de vrije wil geleerd.

Conclusie

Als we al de genoemde feiten optellen, zou de moed ons in de schoenen zinken. We zijn over de situatie in Duitsland echt bezorgd! Echter, wij geloven dat er een God is Die wonderen doet! We geloven dat alleen een gezonde Bijbelse leer, gewerkt door de Heilige Geest, het Duitse volk kan brengen tot een nieuwe Reformatie. We moeten terug naar de Bijbelse waarheid, die de Heere al na 1500 door middel van Luther, Calvijn en Zwingli ook in Duitsland wilde laten horen.

Bronnen:

[1] EKD, Evangelische Kirche zieht klare Trennlinie zu Kreationismus, 1 april 2008, Link (geraadpleegd op 10 december 2021).

[2] Arie de Heer, Duitse predikant Marcus Piehl: Blijven opkomen voor huwelijk en gezin, Reformatorisch Dagblad (27 november 2021). Zie ook: René Heij, Rechter veroordeelt ds. Latzel wegens „aanzetten tot haat”, Reformatorisch Dagblad (25 november 2020).

[3]House of One, Das Konzept, Link(Geraadpleegd 10 december, 2021).

[4] Matthias Kamann, Chef der Evangelikalen will Homo-Verdammung stoppen, Welt (14 december 2015).

Presentatie stichting

Wilt u een voorlichting aanvragen?

Meer informatie over voorlichtingen
Wilt u ons steunen?

Help mee boeken vertalen voor onze buren!

Wordt vriend

Onze doelstelling:

Vertalen naar de Duitse taal

Vertalen

naar de Duitse taal
Gods woord in Duitstalige gebieden

Gods woord

in Duitstalige gebieden