Vrienden van Heidelberg en Dordrecht

Actueel

28 december 2023

Van het bestuur

We mogen terugzien op een jaar waarin het werk van onze stichting goede voortgang mocht hebben. Daarvoor danken wij de Naam des HEEREN. Zijn trouw is groot; als we nagaan wat er allemaal gaande is in onze wereld, mag het ons des te meer aanspreken. Het leven in de eindtijd dringt ons om te onderscheiden dat er een geestelijke strijd gaande is. Jarenlange afwijking van de Bijbelse geloofswaarheden heeft er toe geleid dat allerlei onschriftuurlijke gedachten en groeperingen veel ruimte (of moet ik zeggen: de overhand?) hebben gekregen in de Evangelische Kirche in Deutschland. Menselijk gesproken is de EKD niet meer te reformeren. Maar de waarheid van Gods Woord zal triomferen! Gods Woord houdt immers stand in eeuwigheid! Dat is de motivatie en de drijfveer van onze arbeid als Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht. 

Kern

De kern van ons werk blijft dat de boodschap van de Reformatie in alle Duitstalige gebieden wordt (terug)gebracht. Opdat dit een middel in Gods hand mag zijn voor een opleving van de kerk in Duitsland. Het gaat immers om het evangelie van de gekruisigde Zaligmaker. Zoals Luther schrijft in zijn verklaring van de brief van Paulus aan de Galaten: “Want als het verstand gerechtigheid zou kunnen verschaffen, dan zou Christus tevergeefs gestorven zijn. Zet daarom maar heel eenvoudig de dood van Christus tegenover alle wetten, en weet met Paulus niets anders dan Christus en Dien gekruisigd!” Meer dan ooit heeft de wereld deze verkondiging nodig. 

Vrucht

Dat deze leer, dit Woord van het evangelie van de gerechtigheid van God nog kracht doet, mag regelmatig blijken in reacties die we krijgen. Zo kwam er onlangs een verzoek uit Duitsland om reformatorische lectuur te mogen ontvangen. Wat zijn we dan dankbaar dat we aan zo’n verzoek kunnen voldoen! Uit onze voorraad kunnen we dan wat boeken verzenden. De reactie was: “Ik kijk er naar uit om meer over het Calvinisme te leren. Ik denk dat de boeken een grote zegen zullen zijn.” Het zou toch heel jammer zijn als we niet in een dergelijke behoefte konden voorzien? We hopen dat dit voortgang mag hebben en doen daarom steeds weer een beroep op uw medewerking en giften! 

20-jarig bestaan

Dit najaar was het twintig jaar geleden dat onze stichting werd opgericht. Dat gebeurde op 31 oktober 2003, de dag van de herdenking van de Reformatie. We hebben er nu geen speciale aandacht aan geschonken. Maar we vergeten niet dat er dankzij Gods goedheid veel werk is verzet. Door de jaren heen zijn er tienduizenden vertaalde en verkochte boeken van puriteinse en gereformeerde werken in het Duitse taalgebied verspreid. Het is heel bijzonder dat dit mogelijk was. Tijdens de themareis kwam o.a. naar voren dat de Heere wonderlijke en veelbewogen wegen wilde gebruiken om de waarheid weer helder te laten schijnen. Dat spoort aan om voort te gaan met ons belangrijke werk! 

Medewerkers

Op dit moment zijn er vorderingen om het bestuur weer compleet te krijgen. Dat geeft moed!  Een volledige samenstelling van het bestuur is nuttig voor de goede voortgang van het werk. We kunnen echter nog meer hulp gebruiken. We zoeken iemand die ons kan helpen voor het verrichten van administratieve werkzaamheden, en bijvoorbeeld het archief wil bijhouden. Staat u van harte achter onze doelstelling? Ook zien we uit naar een persoon die voor het werk van onze stichting voorlichting kan geven op scholen. We willen graag jongeren warm maken voor de verspreiding van de leer van de Reformatie in Duitsland. Wilt u eens nadenken of u de aangewezen persoon bent of kunt u ons een tip doorgeven over iemand die er zin in heeft, of nog sterker: het als een roeping ziet om zich aan ons werk te geven? We doen dat met vrijmoedigheid, want het is ten slotte niet ons werk, maar het gaat om het werk van Gods vrije genade. De schenkende gerechtigheid van God in Zijn Zoon Jezus Christus mocht in de Reformatie weer heerlijk worden ontdekt. 

Toekomst

Zo de Heere het geeft ligt een nieuw jaar voor ons. Moge ons werk onder Gods zegen blijvend van betekenis zijn. Wilt u ons werk blijvend gedenken in uw gebed? Opdat de leer van de soevereinde genade in Duitsland meer verbreid mag worden. En dat de vraag naar de enige troost geboren mag worden in vele harten. De Heilige Geest geve die nood en die gave, opdat de enige troost in de ware doorleving het deel mag zijn van velen in het land van de bakermat der Reformatie. Zegene de HEERE uw giften, ons werk en bijzonder de Bijbelgetrouwe voorgangers.

Namens het bestuur,

Ds. J.P. Boiten, secretaris

PS: Vergeet u niet een donatie over te maken?

doneren

Terug naar het overzicht

Presentatie stichting

Wilt u een voorlichting aanvragen?

Meer informatie over voorlichtingen
Wilt u ons steunen?

Help mee boeken vertalen voor onze buren!

Wordt vriend

Onze doelstelling:

Vertalen naar de Duitse taal

Vertalen

naar de Duitse taal
Gods woord in Duitstalige gebieden

Gods woord

in Duitstalige gebieden