Vrienden van Heidelberg en Dordrecht

Actueel

28 september 2023

Van het bestuur

De werkzaamheden mogen rustig hun voortgang hebben. In het voorjaar was er weer een bestuurlijke ontmoeting met de Reformations Gesellschaft Heidelberg. In de lege plaats die er in het bestuur van de RGH was gekomen, is voorzien door een nieuwe kracht, dhr. Simon Schuster. Op onze bezinningsdag hebben we via een video-verbinding met hem kennis gemaakt. We zijn dankbaar voor deze nieuwe kracht.

New Calvinism

Het bestuur bezint zich op de lectuur die verschijnt binnen de beweging New Calvinism. In hoeverre vallen deze geschriften binnen onze doelstelling? Bij alle Bijbelse elementen die worden uitgedragen, zijn er ook vragen te stellen met betrekking tot bijv. de toeëigening van het heil, en de wereldgelijkvormigheid. Worden de tien geboden als regel der dankbaarheid gehanteerd? Bij alle principiële overwegingen moeten we ook de situatie en behoefte in Duitsland verdisconteren. Als conclusie hebben we gesteld: we blijven ons richten op de werken van de Reformatie, maar we sluiten niet bij voorbaat lectuur die verschijnt binnen de beweging van het New Calvinism uit.

Ds. Kohl

Voor hen die in andere Europese landen wonen en de gereformeerde belijdenis liefhebben is het heel moeilijk om het gemeente-zijn gestalte te geven. Het zijn juist deze gemeenten die we graag willen ondersteunen. Deze zomer ontmoette ik in Oostenrijk ds. Detlef Kohl. In het gesprek dat we voerden kwam naar voren hoe moeilijk het is om op gereformeerde grondslag dienstbaar te zijn in Gods Koninkrijk. Hij leidt in Mayrhofen een zeer kleine gemeente. De bewoners van die plaats zijn overwegend Rooms katholiek. Hoewel er nog weinigen de wekelijkse kerkgang maken, staat het maatschappelijk leven voor een groot deel in het teken van de Rooms Katholieke Kerk. Gaat men over tot het gereformeerde geloof, dan betekent dat een breuk met familieleden en het maatschappelijke leven. Deze situatie is menselijk gesproken een grote hindernis voor uitbreiding van de gemeente op gereformeerde grondslag. Dit contact is een voorbeeld van de moeilijke situatie waarin kleine gemeenten in Oostenrijk, maar ook in Duitsland en Zwitserland soms verkeren. Ds. Kohl is dankbaar voor steun en meeleven vanuit Nederland.

SSRO

In dit kader zijn er vanuit onze stichting ook contacten met de SSRO. Deze stichting ondersteunt kleine gemeenten op gereformeerde grondslag in Oostenrijk en Zwitserland. Er zijn plannen om de steun die verschillende stichtingen verlenen, te coördineren. Om samen in Gods kracht sterk te staan tegenover verkeerde invloeden die Gods werk willen ondermijnen.

Nieuwe vacature

Graag had ik u mededeling gedaan van de vervulling van de vacatures die er in ons bestuur bestaan. Ondanks pogingen daartoe is vervulling tot op dit moment nog niet verwezenlijkt. Er is integendeel een nieuwe vacature bij gekomen. Onze gewaardeerde bureaumedewerker, Bart van Zwieten, moest zijn functie opgeven. We betreuren het zeer dat hij zijn werk voor onze stichting niet kan voortzetten. Het is op medisch advies dat hij dit besluit moest nemen. Hij voelt zelf daarover pijn want hij draagt ons werk een warm hart toe. Hij beheerst de Duitse taal uitstekend en was ons daarin tot grote steun. Met grote dank maken we hier melding van het feit dat hij zich met hart en ziel heeft ingezet voor de voortgang van ons werk. We wensen hem en zijn gezin ook vanaf deze plaats Gods leiding en nabijheid van harte toe.

Donateurs werven

We zien graag dat ons donateurenbestand wordt uitgebreid. Ouderen vallen weg en er komen helaas geen nieuwe donateurs voor terug. Wat zou het een zegen zijn als er meerderen zijn die ons werk een goed hart toe dragen en dat in financiële ondersteuning gestalte geven! Mogen we een beroep doen op uw inzet? We doen dat vrijmoedig, in het besef dat het niet om ons gaat maar om de zaak des Heeren! Naast financiële steun vragen we uw gebed dat de HEERE mogelijkheden geeft om ons werk voort te kunnen zetten.

Uit dit bestuursbericht blijkt dat we als stichting telkens voor nieuwe uitdagingen komen te staan. Het leert ons afhankelijkheid van de leiding en zegen des Heeren. Dat geeft tevens moed om dit werk te blijven doen, uitziende naar de wederkomst van Jezus Christus.

Namens het bestuur,

Ds. J.P. Boiten, secretaris

PS: Vergeet u niet een donatie over te maken?

doneren

Terug naar het overzicht

Presentatie stichting

Wilt u een voorlichting aanvragen?

Meer informatie over voorlichtingen
Wilt u ons steunen?

Help mee boeken vertalen voor onze buren!

Wordt vriend

Onze doelstelling:

Vertalen naar de Duitse taal

Vertalen

naar de Duitse taal
Gods woord in Duitstalige gebieden

Gods woord

in Duitstalige gebieden