Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

Doelstelling

Ons grote doel is het laten horen van de boodschap van de Reformatie in Duitsland en andere Duitstalige gebieden. Wij verlangen het geestelijk erfgoed van Schrift en belijdenis te verspreiden en – mede hierdoor – een Schriftuurlijk-bevindelijke prediking te bevorderen, een prediking waarin mensen eerlijk worden behandeld. Het gaat om de boodschap van vrije genade, niet vanuit de mens, maar bij God vandaan. De diepe bijbelse tonen van ellende, verlossing en dankbaarheid moeten weer klinken.  Het zijn de grondtonen die we niet alleen aantreffen in Gods Woord (denk bijvoorbeeld aan de Romeinenbrief!), maar die ook te horen zijn in de geschriften van predikers zoals prof. G. Wisse, ds. G.H. Kersten en ds. G. Boer. Alleen dat kan de kerk van Duitsland redden. Daarbij beseffen we: aan Gods zegen is alles gelegen.

De doelstelling wordt met name gerealiseerd door het vervaardigen van Duitse vertalingen van boeken van puriteinen uit het Engels en van gereformeerd-piëtistische lectuur uit het Nederlands. Het is onze bede dat op deze wijze kerken, predikanten, gemeenteleden en de maatschappij in Duitstalige landen naar hun wortels terugkeren. Wij zien uit naar een geestelijke opwekking in het Duitse taalgebied.

Naast meditatieve en homiletische werken is ook een catechetisch geschrift en een psalmboek gepubliceerd. Het laatste is een nieuwe druk van de klassieke Duitse gereformeerde psalmberijming (1798) van de predikant Matthias Jorissen (1739-1823). Uit deze psalmberijming, die in 1798 verscheen, is tot ongeveer 1850 in Duitse gereformeerde gemeenten gezongen.

De nood in Duitsland is groot. In het jaar 1563 verscheen, op aandrang van Frederik III van de Palts, de Heidelbergse Catechismus. Met dit zuiver-gereformeerde troostboek begeerden de auteurs niet alleen het volk te dienen maar ook een brug te slaan tussen lutheranen en calvinisten. Wat is er vandaag in Duitsland nog over van dit onderwijs? Ooit sprak Luther de indringende woorden: “Beste Duitsers, koopt nu de markt voor je deur staat, brengt bijeen nu de zon schijnt en het goed weer is, maak gebruik van Gods Woord en Zijn genade nu die er zijn. Want jullie moeten weten dat Gods Woord en genade zijn als een stortbui die voorbijtrekt en niet terugkomt waar hij eenmaal geweest is.”
 
Zou dat laatste waar zijn? Zo ja, dan is er geen hoop meer voor Duitsland en ook niet voor Turkije (Klein-Azië). Is “weg” altijd “weg”? Gelukkig niet! Er is ook nu nog een overblijfsel in Duitsland. Ja, we zien een wolkje “als eens mans hand”, zowel in Duitsland als in Turkije. Bid dat de hemel donker zal worden en dat stortbuien van genade nog zullen neerdalen!